Regulamin

REGULAMIN PODMIOTU LECZNICZEGO MEDIKAL

DZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 1. NZOZ MEDIKAL jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie
  1. ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) i przepisów wydanych na jej podstawie oraz ustawy z 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw
  2. umowy spółki cywilnej

 

 1. Do wykonywania zadań przez MEDIKAL ustala się wewnętrzną organizację, przedstawioną w dalszej części niniejszego Regulaminu.

 

DZIAŁ II

Firma podmiotu leczniczego

 1. NZOZ MEDIKAL jest podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy

o działalności leczniczej

 1. Przedsiębiorstwo pod nazwą NZOZ MEDIKAL zwany dalej NZOZ MEDIKAL prowadzi spółka cywilna.

DZIAŁ III

Cele  podmiotu leczniczego

 1. Celem NZOZ MEDIKAL jest udzielenie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii dorosłych, oraz ambulatoryjnych świadczeń psychologicznych, psychoterapeutycznych, logopedycznych oraz w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej i wyjazdowej. Świadczenia udzielane są w zakresie działań służących ratowaniu, przywróceniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

 

 1. Do zadań NZOZ MEDIKAL w szczególności należą:

 

 1. realizowanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia nerwic, psychoterapii osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży

 

 1. realizowanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie psychologii, psychoterapii indywidualnej i grupowej w ramach poradni i oddziału dziennego

 

 1. realizowanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie logopedii

 

 1. realizowanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii

 

 1. realizowanie wyjazdowych świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii

 

 

 1. prowadzenie spraw administracyjnych, ekonomicznych i obsługi technicznej podmiotu leczniczego.

 

 

 

DZIAŁ IV

 

Miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych

 

 1. Siedziba NZOZ MEDIKAL znajduje się przy  ul Wierzbowej 2 w Rzeszowie
 2. Miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Rzeszów, ul. Wierzbowa 2

Rzeszów, ul. Wierzbowa 10

Zagorzyce, Szkodna 183 c

 

 

DZIAŁ V

Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego

 

W skład NZOZ MEDIKAL wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

 

1.NZOZ MEDIKAL 35-310 Rzeszów ul. Wierzbowa 2

           W skład jednostki organizacyjnej Przychodni wchodzą następujące komórki organizacyjne:

Poradnia Leczenia Nerwic -1706

Poradnia Logopedyczna – 1616

35-310 Rzeszów ul. Wierzbowa 10

W skład jednostki organizacyjnej Przychodni wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 

Oddział Dzienny Leczenia Zaburzeń Nerwicowych -2706

 

 1. NZOZ MEDIKAL 39-126 Zagorzyce, Szkodna 183 c

W skład jednostki organizacyjnej Przychodni wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 

Zakład Fizjoterapii – 1310

Zespól Rehabilitacji Domowej – 2146

 

 1. NZOZ DOBRY START 37-300 Leżajsk ul Rzeszowska 18 Ośrodek środowiskowej Opieki Psychologiczno-Psychoterautycznej I poziom referencyjności

 

W skład NZOZ MEDIKAL wchodzi również dział:

 1. Rejestracja
 2. Dział administracji

 

 1. Przychodnie udzielą świadczeń odpłatnie.
 2. Wysokość opłat określa cennik stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu

 

 1. Przychodnie udzielą świadczeń zdrowotnych codziennie w godzinach 8.00 do 20.00 w dni pracujące. Przychodnia jest nieczynna w sobotę i niedzielę.
 2. Rejestracja przyjmuje zgłoszenia pacjentów codziennie od 8.00 do 20.00 w dni pracujące.

 

 1. Nadzór merytoryczny nad działaniem wszystkich komórek organizacyjnych NZOZ MEDIKAL wykonujących działalność medyczną sprawują wspólnicy spółki cywilnej.
 2. Nadzór merytoryczny nad działaniem rejestracji sprawują wspólnicy spółki cywilnej
 3. Nadzór merytoryczny nad działaniem całego NZOZ MEDIKAL, wszystkich jednostek organizacyjnych i wszystkich komórek organizacyjnych sprawują wspólnicy spółki
 4. Nadzór merytoryczny nad sprawami administracyjno-księgowymi prowadzą wspólnicy spółki we współpracy z biurem księgowym.

DZIAŁ VI

 

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w jednostkach i komórkach organizacyjnych podmiotu leczniczego

 

 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez pracowników medycznych, którzy mają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania świadczeń, potwierdzone dyplomami, certyfikatami i spełniających odpowiednie wymagania zdrowotne.
 2. Proces udzielania świadczeń zdrowotnych rozpoczyna się w Rejestracji, gdzie pacjenci zgłaszają się osobiście lub telefonicznie w celu umówienia wizyty u lekarza psychiatry, psychologa lub logopedy
 3. Każdorazowo przy pierwszej wizycie w Przychodni pacjent zobowiązany jest złożyć – przy dokonywaniu czynności rejestracyjnych:
 4. oświadczenie o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia;
 5. oświadczenie o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia.
 6. Przed przystąpieniem do udzielania świadczeń zdrowotnych  pacjent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na odbycie wizyty lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego, na zasadach określonych w rozdziale 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Brak takiej zgody wyłącza możliwość udzielenia świadczenia zdrowotnego.  Zgoda ma charakter pisemny i jest załączana do dokumentacji medycznej.
 7. W przypadkach, gdy lekarza uzna to za konieczne pacjent jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, na piśmie lub do potwierdzenie złożenia takiego oświadczenia swoim podpisem w dokumentacji medycznej.
 8. Po zarejestrowaniu się do lekarza lub psychoterapeuty pacjent w umówionym dniu i o określonej godzinie zgłasza się do przyjęcia we wskazanym gabinecie specjalistycznym. W przypadku korzystania z  psychoterapii indywidualnej pacjent jest zobowiązany do każdorazowej obecności. Niestawiennictwo się na wyznaczoną wizytę winne jest złożenia telefonicznego wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia. Trzykrotność niestawiennictwa bez podania przyczyny skutkuję zakończeniem procesu terapeutycznego. 
 9. W trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do uzyskania wszystkich niezbędnych wyjaśnień, dotyczących postawionej diagnozy, a także zaproponowanego leczenia.
 10. Na każdym etapie udzielania świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do złożenia skargi/zażalenia na zachowanie lub czynności personelu NZOZ MEDIKAL Skargi/zażalenia przyjmuje wspólnik spółki cywilnej.
 11. Skarga może być złożona ustnie lub pisemnie (Zeszyt Skarg i Wniosków). Na każdą skargę należy udzielić pisemnej odpowiedzi w terminie nie przekraczającym 14 dni.
 12. W zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej NZOZ MEDIKAL zapewnia pacjentowi:
 13. a) świadczenia zdrowotne,
 14. b) pomieszczenie do wykonania procedury odpowiednie do stanu zdrowia i stopnia niepełnosprawności pacjenta.
 15. Świadczenia zdrowotne udzielane są zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 3 i nr 4 do regulaminu.

DZIAŁ VII.

 

Organizacja i zadania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego

 1. NZOZ MEDIKAL prowadzi swoją działalność w następującym zespole osobowym:

 Poradnie Leczenia Nerwic

lekarze specjaliści psychiatrzy, certyfikowani psychoterapeuci, psycholodzy kliniczni

 Poradnia Logopedyczna

logopeda, neurologopeda

 

Oddział Dzienny Leczenia Zaburzeń Nerwicowych

lekarze psychiatrii, psycholodzy kliniczni, psychoterapeuci, psycholodzy w trakcie otrzymania certyfikatu psychoterapeuty

Zakład Rehabilitacji

fizjoterapeuci, masażyści 

 Rejestracja

rejestratorki medyczne, pielęgniarki

 Dział administracji i księgowości

 wspólnik spółki cywilnej

 

 1. Do zadań jednostek organizacyjnych NZOZ MEDIKAL należą w szczególności:
 2. Dział administracji i księgowości

prowadzenie dokumentacji administracyjno–finansowej obejmującej całokształt działalności NZOZ MEDIKAL

– prowadzenie statystyki medycznej

-wykonywanie kopii dokumentacji medycznej i druków medycznych, zgodnie z zapotrzebowaniem

-sporządzanie obowiązujących sprawozdań statystycznych

 

– prowadzenie dokumentacji ubezpieczeń społecznych pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umowy innej niż umowa o pracę, oraz prowadzących działalność gospodarczą właścicieli NZOZ MEDIKAL

–prowadzenie administracji siecią komputerową, dbanie o bezpieczeństwo danych zawartych w systemach informatycznych i dokumentacji medycznej NZOZ MEDIKAL

 1. NZOZ MEDIKAL w realizacji swoich zadań może współpracować z innymi podmiotami leczniczymi, podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, organizacjami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami naukowymi i innymi instytucjami, których statutowym zadaniem jest działanie na rzecz zdrowia społeczeństwa.

 

 

Dział VIII.

 

Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

 

 1. NZOZ MEDIKAL w swojej działalności może współpracować z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą na podstawie obustronnej umowy o współpracy.

 

 1. Umowa o współpracy z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą obejmuje warunki kierowania pacjentów, finansowania świadczeń i nadzoru nad jakością wykonanego świadczenia zdrowotnego.

 

 1. Nadzór nad prawidłowością procesu udzielania świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez inne podmioty wykonujące działalność leczniczą sprawują wspólnicy spółki

 

 1. W uzasadnionych medycznie przypadkach lekarz wydaje skierowania na badania diagnostyczne, do innych poradni specjalistycznych lub w celu leczenia stacjonarnego.

W przypadkach uzasadnionych medycznie lekarz specjalista może objąć pacjenta stałym leczeniem.

 

 1. W razie potrzeby lekarz wydaje niezbędne zaświadczenia o stanie zdrowia i przysługujących uprawnieniach z tytułu stanu zdrowia lub stopnia niepełnosprawności, w tym także zaświadczenia o prawie do zasiłku chorobowego (ZUS ZLA)

 

                                                       

DZIAŁ IX

Udostępnianie dokumentacji medycznej

 

 1. Dokumentacja medyczna pacjentów podmiotu leczniczego udostępniana jest na zasadach określonych właściwymi przepisami prawa w tym w szczególności ustawą z dnia 6 listopada 2008 r o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta.
 2. Dokumentacja medyczna jest udostępniania uprawnionym osobom oraz organom:

–  Do wglądu w siedzibe podmiotu leczniczego w postaci elektronicznej

–          Poprzez sporządzanie wydruków

                                                              

DZIAŁ X

Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

 

 1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentom lub osobom przez nich pisemnie upoważnionym do wglądu do dokumentacji medycznej, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

 1. Udostępnienie dokumentacji poprzez sporządzenie jej wydruków podlega opłacie w wysokości określonej w załączniku nr 2 do regulaminu.

 

DZIAŁ XI

Świadczenia w Mediakal-u udzielane są odpłatnie,

w trybie przyjęcia prywatnego.

 1. W przypadku świadczenia zdrowotnego odpłatnego pacjent przed rozpoczęciem udzielania tego świadczenia ma prawo poznać jego cenę.
 2. Świadczenia zdrowotne odpłatne są realizowane na podstawie:
 3. a) indywidualnego rozliczenia z pacjentem.
 4. W przypadku świadczeń odpłatnych finansowanych indywidualnie pacjent ma możliwość uregulowania należności za usługę przed jej rozpoczęciem.
 5. Zapłata za wykonane odpłatne świadczenia zdrowotne jest dokonana wpłatą gotówkową za pokwitowaniem ( paragon fiskalny) w Rejestracji.
 6. Na życzenie pacjenta, każdorazowo za zrealizowanie odpłatnego świadczenia zdrowotnego wystawiana jest faktura

                                                 

Dział XII.

Wysokość opłat za udzielanie świadczenia zdrowotnego

 Opłaty są pobierane od pacjentów w następujących przypadkach:

za świadczenia medyczna

za czynności administracyjne

za wydanie wydruku dokumentacji medycznej, zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie

za wydanie wydruku dokumentacji potwierdzonej przez lekarza, do potrzeb ubezpieczeniowych, zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie

DZIAŁ XIII

Sposób kierowania jednostką i komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego

 

 1. Kierowaniem NZOZ MEDIKAL zajmują się:
 2. wspólnicy spółki cywilnej
 3. Wspólnicy spółki są  upoważnieni do jednoosobowego reprezentowania NZOZ MEDIKALw stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych, a także ponoszą odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym.
 4. Do szczegółowych kompetencji osób zarządzających należą:

–kierowanie pracą podległego personelu działalności podstawowej i pomocniczej

– podejmowanie decyzji dotyczących mienia w zakresie zwykłego zarządu

– reprezentowanie NZOZ MEDIKAL w stosunkach zewnętrznych i  wewnętrznych

–podejmowanie decyzji w sprawach związanych z nawiązywaniem, zmianą i rozwiązywaniem umów o pracę, a także przyznawaniem nagród i premii

–kontrolowanie przestrzegania przez pracowników przepisów bhp i przeciwpożarowych

– przyjmowanie skarg i zażaleń oraz prowadzenie korespondencji z nimi związanej

– prawidłowe realizowanie polityki finansowej NZOZ MEDIKAL

–zatwierdzanie harmonogramów pracy pracowników

–nadzór nad utrzymaniem urządzeń, sprzętu i zajmowanych pomieszczeń w należytym stanie technicznym z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

–dbanie o udzielanie świadczeń medycznych wyłącznie przez personel o odpowiednim stanie zdrowia i niezbędnych kwalifikacjach fachowych

–bezpośredni nadzór merytoryczny nad działalnością pracowników medycznych

–nadzór nad jakością udzielania świadczeń medycznych

e bieżącego realizowania zobowiązań wobec płatników i Partnerów Medycznych

– reprezentowanie NZOZ MEDIKAL w kontaktach z pacjentami, kontrahentami, Partnerami Medycznymi i instytucjami kontroli i nadzoru, w zakresie posiadanych kompetencji.

 

DZIAŁ XIV

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin organizacyjny ustalaja wspólnicy spółki.
 2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem organizacyjnym zastosowanie mają odrębne przepisy.
 3. Podanie regulaminu do wiadomości pacjentów następuje poprzez udostępnienie go, na wniosek pacjenta, w Rejestracji.
 4. Postanowienia regulaminu zostają podane do wiadomości wszystkich zatrudnionych w NZOZ MEDIKAL
 5. Regulamin w obecnym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 25-06-2019

Załączniki do regulaminu organizacyjnego (dostępne w siedzibie ):

Załącznik nr 1 – Wysokość opłat za udzielanie świadczeń zdrowotnych

Załącznik nr 2 – Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

Załącznik nr 3 – Harmonogram udzielania świadczeń zdrowotnych- Lekarze

Załącznik nr 4 – Harmonogram udzielania świadczeń zdrowotnych- Terapeuci

 

Poradnia Leczenia Nerwic

Rzeszów 35-310
ul. Wierzbowa 2

NIP: 813-353-45-03

TELEFON

17 852 12 01,
662 331 339