Oddział Dzienny

Informacja dla osób podejmujących leczenie w Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych

dr_domka
Ordynator Oddziału lek med Marcin Domka

Oddziały Dzienne mają na celu zapewnianie ludziom, chorującym na nerwice i zaburzenia osobowości, intensywnego i wielokierunkowego, specjalistycznego leczenia, bez konieczności całodziennego przebywania w szpitalu.
Przyjmuje się tu pacjentów pełnoletnich.
Zaburzenia nerwicowe objawiają się dokuczliwymi i utrudniającymi życie stanami psychicznymi, takimi jak lęk, zahamowania, myśli natrętne itp. Przejawiają się też w całym zachowaniu człowieka – szczególnie w jego relacjach z innymi ludźmi oraz dolegliwościach somatycznych, których objawy do złudzenia przypominają rozmaite choroby ciała. Dolegliwości te nie są jednak wynikiem zaburzenia biologicznej równowagi organizmu lecz skutkiem zakłóceń w życiu psychicznym i społecznym, które chory sobie w niewielkim stopniu uświadamiania.
Zaburzenia te są najczęściej skutkiem szczególnych kolei losu i wynikających z tego doświadczeń z przeszłości, szczególnie w dzieciństwie. Prawie zawsze też wiążą się one z nieświadomością dążeń i własnych celów oraz nieumiejętnością dostrzegania tego, co naprawdę dzieje się między człowiekiem a jego otoczeniem.

Leczenie tych zaburzeń wymaga między innymi stworzenia takich warunków w których stałoby się możliwe lepsze poznanie siebie, a zwłaszcza zrozumienie przyczyn powstania dolegliwości. Wymaga też warunków sprzyjających powstawaniu nowych sposobów przeżywania o działania oraz sprawdzania ich prawidłowości i użyteczności w życiu.
Warunki takie stwarza leczenie oparte na psychoterapii.

Aby uzyskać pozytywny efekt terapii konieczne jest czynne zaangażowanie się pacjenta w leczenie oraz jego decyzja podjęcia pracy nad sobą, zmierzającej do uzyskania wymienionych powyżej celów. Niezbędna tu jest otwartość i szczerość w mówieniu nawet o bardzo trudnych i intymnych sprawach, a także współpraca z innymi pacjentami. Np. w grupie psychoterapeutycznej.
Poznawanie siebie, zapoczątkowane w okresie badań poprzedzających terapią w oddziale, jest jednym z podstawowych elementów leczenia nerwicy. W tym wstępnym okresie w którym pacjenci zgłaszają się do Poradni można także zorientować się, na czym będzie polegało leczenie oraz jakie trudności pociągnie ono za sobą. W oparciu o tę informację, którą Pani / Pan w tej chwili czyta oraz wyjaśnienia które uzyska się w rozmowie z badającym, można podjąć decyzje poświęcenia około 10 tygodni na leczenie nieco inne od tego, z jakim ma się do czynienia w przypadku chorób ciała. Jest ono niewątpliwie trudniejsze, ponieważ wymaga ogromnej własnej             aktywności i zaangażowania.
W okresie badań wstępnych poszczególne wizyt oddziale dziennym mogą zostać potwierdzone poprzez wystawienie druku L4. Ostateczna decyzja o rozpoczęciu leczenia w OLN zostaję podjęta po ukończeniu po ukończeniu badań wstępnych przez pacjenta i badającego.
Diagnoza wynikająca z badań wstępnych pozwala zakwalifikować pacjenta do określonego typu terapii. Od momentu zgłoszenia się do badań wstępnych do czasu rozpoczęcia leczenia w OLN upływa kilka tygodni, czasem nawet kilka miesięcy oczekiwania. W tym okresie oddział nie prowadzi leczenia farmakologicznego ani poradnictwa. Osoby oczekujące na przyjęcie do oddziału nadal pozostają pod opieką swoich lekarzy rejonowych, PZP lub Poradni Leczenia Nerwic.
Każdy nowy pacjent powinien jak najszybciej poznać inne osoby leczące się w tym samym zespole po to, by skutecznie zrozumieć innych i im pomagać. Jest możliwość konsultacji z lekarzem. Efekt wyleczenia wspólnym dziełem psychoterapeutycznej, złożonej zwykle z 6-10 pacjentów oraz 2 terapeutów i psychiatry.
Proces leczenia trwa w rzeczywistości cały dzień mimo, że zajęcia z terapeutami trwają tylko ograniczoną ilość godzin.
To co się dzieje w pozostałym czasie jest również częścią terapii. Można wtedy przemyśleć i lepiej zrozumieć istotę swoich zaburzeń, sprawdzić trafność spostrzeżeń i wartość nowych zachowań powstałych w czasie godzin psychoterapii i wprowadzić w życie, np w relacjach z bliskimi osobami, nowe sposoby reagowania.

IMG_2288

Pacjenci zobowiązują się wzajemnie do zachowania w tajemnicy treści spotkań i rozmów, podobnie jak terapeuci, zachowują zasadę tajemnicy lekarskiej. W związku z tym wynoszenie jakichkolwiek materiałów (notatek, zapisów na nośnikach elektronicznych itp.) , sporządzanie takich materiałów w domu, rozmowy na temat leczenia na ulicy itp., są absolutnie NIEDOPUSZCZALNE. W trakcie leczenia pacjenci otrzymują nieraz od terapeutów i współpacjentów pewne zadania zwane “treningami” . Są to ćwiczenia ułatwiające prace nad zmianą zaburzonego sposobu przeżywania i funkcjonowania. Rodzaj i treść zadań wynika z uzyskanej przez grupę wiedzy o okolicznościach i przyczynach zaburzeń, nieco innych u każdego chorego. Podejmowanie i realizacją tych zadań, nie raz niezbędnych do uzyskania wyleczenia, wymaga własnej aktywności i pomocy współpacjentów. W czasie leczenia w OLN można otrzymać zwolnienie od pracy na druku ZLA. Można też nie korzystać ze zwolnień, jeżeli godziny pracy nie kolidują z godzinami leczenia. Inne choroby somatyczne, również należ zgłaszać osobą prowadzącym leczenia. W okresie leczenia jest konieczna obecność na wszystkich spotkaniach. Nieobecność spowodowana np długotrwałą obłożną chorobą zmusza na ogół do przerwania leczenia. Także zbyt liczne nieobecności związane zdarzeniami losowymi, powodują, że pobyt na oddziale staje się bezowocny. Należy wszystkie swe aktywności podporządkować na ten czas głównemu celowi wyleczeniu się.

Wszelkie informacje nt. OLN dostępne są pod nr telefonów 17 852 12 01 lub 696 454 702

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.